สนข.ชี้ผลศึกษาระบบขนส่งฯพิษณุโลกเป็นแบบผสมรับทุกโหมด

สนข. เผยระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลกมี 5 ระบบ รถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อยาง-รถโดยสารสาธารณะแบบพ่วง 2 ตอน-รถโดยสารสาธารณะธรรมดา-รถโดยสารขนาดเล็ก-รถโดยสารสาธารณะแบบพิเศษใช้ในเส้นทางเชื่อมสนามบินใช้เงินลงทุนรวม 3,250 ล้านบาท  นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองพิษณุโลก และการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า ขณะนี้ผลการศึกษาพบว่าระบบการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองพิษณุโลก คือระบบรถผสมผสาน 5 ระบบ อาทิ รถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อยาง (Auto Tram), รถโดยสารสาธารณะแบบพ่วง 2 ตอน (Articulated Bus), รถโดยสารสาธารณะธรรมดา (Regular Bus), รถโดยสารขนาดเล็ก (Micro Bus) และ รถโดยสารสาธารณะแบบพิเศษใช้ในเส้นทางเชื่อมสนามบิน (VIP Bus) รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,250 ล้านบาท ประกอบด้วย ระยะที่ 1เปิดให้บริการ 6 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อยาง 1 เส้นทาง, รถโดยสารสาธารณะแบบพ่วง 2 ตอน 2 เส้นทาง,รถโดยสารสาธารณะธรรมดา 1 เส้นทาง, รถโดยสารขนาดเล็ก 1 เส้นทาง และ รถโดยสารสาธารณะแบบพิเศษใช้ในเส้นทางเชื่อมสนามบิน 1 เส้นทาง ระยะทางรวม 83.5 กม.  มีสถานีทั้งหมด 105 สถานี ใช้เงินลงทุน 2,607 ล้านบาท  คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ปี 63 และเปิดให้บริการปี 65 และระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการอีก 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 30.1 กม. มีสถานีทั้งหมดรวม 42 สถานี ใช้เงินลงทุน 643 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากระยะที่ 1 เปิดให้บริการ 10 ปี ทั้งนี้มีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 1 สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสท่าทอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews